Palvelut

PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on vaikuttava vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto. Se antaa turvallisessa ja luottamuksellisessa terapiasuhteessa keinoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia. Sen avulla voi saavuttaa parempaa ymmärrystä itseä kohtaan. Se antaa ongelmanratkaisutaitoja ja välineitä havainnoida omaa toimintaa. Se myös auttaa näkemään yhteyksiä menneisyyden tapahtumien ja tämänhetkisten ongelmien välillä. Hoidon tarkoituksena on lisätä itsetuntemusta sekä tukea ja parantaa työ- ja toimintakykyä. Asiakkaat kokevat itsetuntonsa parantuneen ja ongelmien lievittyneen.

Yksilöpsykoterapia soveltuu hyvin erilaisiin psyykkisiin oireisiin, kuten masennukseen, ihmissuhdevaikeuksiin, uupumukseen, ahdistukseen, pakko-oireisiin, traumaattisiin kokemuksiin sekä muihin ongelmiin.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellinen ja tasavertainen yhteistyösuhde, jossa etsitään ratkaisuja erilaisissa elämän hankaluuksissa, kuten muutos- ja kriisitilanteissa. Suuri merkitys terapiassa on asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla. Keskeisenä tavoitteena on löytää myönteinen tulevaisuusvisio. Asiakkaan kanssa yhteistyössä pyritään löytämään tuloksellisia ratkaisumalleja. Tutkimusten mukaan ratkaisukeskeinen psykoterapia saa aikaan muutosta ja helpotusta tilanteeseen nopeasti.

Kognitiivisessa psykoterapiassa keskeinen terapiatyöskentelyn kohde on asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Terapiassa asiakas oppii uudenlaisia ongelmanratkaisutaitoja ja toimintatapoja. Tavoitteena on auttaa asiakasta itseään oivaltamaan omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja siten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Kognitiivinen psykoterapia on todettu tutkimuksissa tehokkaaksi. Siinä on otettu nopeasti huomioon tieteellisen perustutkimuksen merkittävät tutkimustulokset.


TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Työnohjauksen merkitys korostuu erityisesti ihmissuhdeammateissa ja työtehtävissä, jotka edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.

(Suomen työnohjaajat ry)

KOULUTUS JA KONSULTAATIO

Tarjoan em. aihepiireistä koulutusta ja konsultaatiota asiakkaan toiveiden mukaan.